KOSZYK
Ilość produktów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pytania? Zadzwoń: 42 632-26-35 lub 42 236 60 96

Kategorie

Akcesoria Audio/VideoAmplituneryAparaty FotograficzneGramofony i AkcesoriaKolumny GłośnikoweGłośniki BluetoothMultiroomNagrywarkiOdtwarzaczeProjektoryTuneryTVWieżeWzmacniaczeZestawy Kina DomowegoAGDSłuchawkiPrzewody (Kable)Promocje SpecjalneOUTLETRaty Credit Agricole

Raty Santander Consumer Bank


Regulamin

R E G U L A M I N
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.rtvmax.pl 

§ 1
Informacje o przedsiębiorcy i przedmiot działalności 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rtvmax.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez przedsiębiorcę RTV - MAX Michał Stołowski
  z siedzibą w Łodzi, przy al. Włókniarzy 234A, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 727-237-27-88, nr REGON 472909348, e-mail: rtvmax@rtvmax.pl, nr telefonu (42) 632-26-35.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest - na zasadach przewidzianych  niniejszym Regulaminem - umożliwianie Klientowi zapoznania się z Towarem dostępnym do nabycia w Sklepie oraz składania zamówień na ten Towar, zawieranie z Klientem umów sprzedaży Towaru na odległość oraz umożliwienie Klientowi dostępu do oferty usług świadczonych przez innych przedsiębiorców, tj. umów ubezpieczenia Towaru zawieranych przez Klienta z zakładem ubezpieczeń w związku z umową sprzedaży, jak również umów kredytu, zawieranych przez Klienta z Bankiem na odległość celem sfinansowania zakupu Towaru. 

§ 2
Postanowienia ogólne i wymagania techniczne 

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towaru (w tym ceny), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego, umożliwiającego złożenie zamówienia zgodnie z § 3, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem - jako usługobiorcą a Sklepem - jako usługodawcą, nowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka rozwiązuje się z chwilą, gdy zawarta przez Klienta ze Sklepem umowa sprzedaży zostaje wykonana przez obie strony, jak również gdy: a.) dane zamówienie zostaje anulowane albo traci moc wiążącą z innych przyczyn prawem przewidzianych, b.) wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży Towaru. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter przesyłanych i zamieszczanych przez siebie treści, w szczególności przyjmuje do wiadomości, że nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 3. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i do składania zamówień w Sklepie - a w konsekwencji zawarcia umowy sprzedaży, konieczne jest posiadanie komputera z wyświetlaczem o rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej, z głębią kolorów 16bit lub wyższą, podłączeniem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową (Mozilla Firefox w wersji 6 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, Opera w wersji 6 lub wyższej, Chrome) obsługującą JavaScript oraz  akceptującą „ciasteczka” (cookies), oprogramowaniem umożliwiającym odczyt plików w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader) lub .doc (np. Microsoft Word). Zamówienie można złożyć również za pomocą innych urządzeń podłączonych do sieci Internet oraz obsługą JavaScript i możliwością odczytu plików w formacie .pdf lub .doc.
 4. Klient oświadcza że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności prezentowaną przez Sklep, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie po akceptacji Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 5. Regulamin wchodzi w życie i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 26 grudnia 2014 r.
 6. Treść Regulaminu oraz wzory oświadczeń i pouczeń dostępne są dodatkowo do zapoznania i pobrania celem utrwalenia pod adresem www.rtvmax.pl,
  w zakładce „do pobrania” oraz w formie pisemnej w siedzibie Sklepu, o której mowa w § 1 ust. 1.  

§ 3
Zasady składania zamówień 

 1. Zamówienia Klienta przyjmowane są wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem formularza dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.rtvmax.pl. W celu rozpoczęcia procesu składania zamówienia i uzyskania dostępu do formularza, należy przy Towarze wybranym z Towarów dostępnych zaznaczyć ikonę „do koszyka”. Kliknięcie w pole „OK" powoduje kontynuację procesu składania zamówienia, składającego się z kilku kroków, gdzie należy sprawdzić poprawność wybranych Towarów, a następnie po kolei wybrać m.in. sposób i miejsce dostawy, opcję płatności oraz podać swoje dane, niezbędne do zakończenia złożenia zamówienia. Informacja o dostępności Towaru jest każdorazowo podawana przy Towarze. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sklep na wskazany przez Klienta adres na terenie Polski.
 2. Kupujący, korzystając z formularza elektronicznego, oświadcza w toku składania zamówienia - poprzez zaznaczenie odpowiednich pól aktywnych - że :

  a.) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część zawieranej umowy i akceptuje jego treść,

  b.) zapoznał się z treścią udzielonego mu pouczenia w zakresie w szczególności zasad odstąpienia od umowy,

  c.) zapoznał się z przykładowym  wzorem  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy,

  d.) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie o którym mowa w § 6 Regulaminu,

  e.) w przypadku wyboru opcji zapłaty w systemie ratalnym, Klient dodatkowo potwierdza w formularzu fakt zapoznania się i akceptacji procedury udzielenia kredytu ratalnego przez bank wybrany spośród dostępnych opcji,

 3. Proces składania zamówienia Towaru kończy się z chwilą wybrania przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 4. Po złożeniu zamówienia, fakt jego wpłynięcia do Sklepu - fakt przyjęcia oferty, zostanie Klientowi potwierdzony za pomocą powiadomienia doręczonego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu elektronicznym. Następnie Klient otrzyma tą samą drogą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni roboczych, licząc od:

  a.) dnia złożenia zamówienia - w przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty 
  w formie przelewu bankowego, zapłaty kartą, e-przelewem lub gotówką,

  b.) dnia otrzymania przez Sklep od banku potwierdzenia zawarcia przez Klienta umowy kredytu - w przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty w systemie ratalnym na podstawie umowy kredytu zawartej z bankiem wybranym przez Klienta spośród dostępnych opcji. 

 5. Chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi chwilę zawarcia umowy sprzedaży, wiążącej obie strony transakcji.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera wszystkie wymagane prawem informacje i pouczenia - w szczególności o: danych przedsiębiorcy - Sklepu, głównych cechach świadczenia, łącznej cenie i wszystkich pozostałych kosztach obciążających Klienta, sposobie i terminie spełnienia świadczeń wzajemnych przez obie strony, procedurze reklamacji, zasadach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem oświadczenia, kosztach i zasadach dokonywania zwrotów, obowiązku dostarczania przez Sklep rzeczy wolnych od wad, istnieniu i treści gwarancji oraz sposobie jej realizacji, możliwości skorzystania i zasadach pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron poprzedzających wyrażenie przez Klienta woli, nie ustalono inaczej. 

§ 4
Płatności 

 1. Płatność za towar może być dokonywana w jeden ze sposobów wybranych przez Klienta na etapie składania zamówienia, zaznaczony w formularzu elektronicznym:

  a.) gotówką przez uiszczenie ceny do rąk pracownika Sklepu w chwili odbioru towaru - tylko przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sklepu,

  b.) gotówką przez uiszczenie ceny do rąk przewoźnika (kuriera) w chwili doręczenia Towaru na adres wskazany w formularzu elektronicznym,

  c.) przelewem na rachunek bankowy Sklepu wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania tego potwierdzenia,

  d.) kartą płatniczą, w tym kredytową lub szybkim przelewem (e-przelewem), 
  za pośrednictwem systemu płatności internetowych, z dodatkowo naliczaną opłatą prowizyjną. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Wysokość prowizji jest uzależniona od umowy zawartej między Sklepem a Krajowym Integratorem Płatności S.A. i jest prezentowana przy składaniu zamówienia jako osobna wartość przy opcji płatności kartami płatniczymi w tym kredytowymi i szybkim przelewem. Obsługą kart płatniczych, w tym kredytowych zajmuje się firma Elavon. Numery kart są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznej strony i połączenia poświadczonego certyfikatem SSL.

  e.) w systemie ratalnym on-line po uzyskaniu kredytu konsumenckiego na warunkach uzgodnionych między Klientem a bankiem wybranym przez Kupującego spośród opcji dostępnych w formularzu zamówienia; z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, wybrany bank uruchamia procedurę przyznania kredytu na podstawie danych podanych przez Klienta we wniosku kredytowym udostępnionym w toku składania zamówienia.

 2. Wszystkie  ceny  podawane  w  Sklepie  są  wyrażone  w  złotych  polskich  (PLN) i zawierają podatek VAT.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Sklep wystawia księgowy dowód sprzedaży, w tym fakturę w formie wybranej przez Klienta w formularzu zamówienia i w zależności od wybranej opcji przesyła fakturę Klientowi w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru, na podany adres e-mail w formacie .pdf albo w formie papierowej na adres pocztowy podany w formularzu.
 4. Podane ceny zawierają także Koszty Gospodarowania Odpadami (KGO), stanowiące koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych o ile zostały naliczone i podane w odniesieniu do Towaru przez podmiot wprowadzający dany sprzęt do obrotu (producent, importer itp.)

§ 5
Dostawa towaru 

 1. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z opcją wybraną przez Klienta w formularzu zamówienia, w jeden z następujących sposobów:

  a.) bezpłatny odbiór osobisty w siedzibie Sklepu w dni robocze: od poniedziałku do piątku  w godzinach 11:00 - 17.30 oraz w soboty w godz. 11.00  -  13.00, 
  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu odbioru,

  b.) za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) - koszt wysyłki i dostarczenia Towaru ponosi Klient w wysokości określonej przy Towarze na witrynie internetowej Sklepu odrębnie dla każdego Towaru, wysokość kosztu potwierdzona jest również 
  w podsumowaniu koszyka zamówienia. Dostawa odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorcy: DPD Polska z siedzibą w Warszawie.

 2. Przy odbiorze przesyłki, po potwierdzeniu jej odbioru podpisem, Klient może sprawdzić jej stan, zaś w przypadku stwierdzenia wady - w tym uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności lub niezgodności zawartości ze złożonym zamówieniem, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera. W przypadku gdy opakowanie nosi widoczne ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny, zaś Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, co następuje poprzez niepodpisanie dokumentu odbioru przesyłki. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji. Powyższe obowiązki, w tym ich spełnienie lub niespełnienie w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Klienta przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Promocja darmowej dostawy oznaczonej w sklepie internetowym jako Dostawa Gratis jest selektywną formą promocji i jeżeli nie postanowiono inaczej oznacza, że zamówiony produkt bądź produkty zostaną dostarczone bezpłatnie, po wybraniu i opłaceniu formy płatności - Przelew na konto. Mechanizm Koszyka sklepu internetowego w przypadku produktu oznaczonego „Dostawa Gratis” znosi opłatę za dostawę w momencie wyboru formy płatności - Przelew na konto. Informacje, o których wspomniano powyżej są zawarte skrótowo w pierwszym kroku Koszyka tzn. przed złożeniem zamówienia.

§ 6
Ochrona danych osobowych 

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient podaje w formularzu zamówienia, zgodne ze stanem rzeczywistym swoje dane osobowe i inne żądane w formularzu informacje niezbędnych do zawarcia umowy.
 2. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest przedsiębiorca RTV-MAX Michał Stołowski  z siedzibą  w  Łodzi, przy al. Włókniarzy 234A. 
 3. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, lecz jest to niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy - za zgodą Klienta wyrażoną w trakcie składania zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w każdym czasie, a w szczególności w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Administratora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z im przez Sklep za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. 

§ 7
Odstąpienie od umowy 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. osobą dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej : Konsumentem), który zawarł w Sklepie umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.  
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane wyłącznie przez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu: RTV-MAX, al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pouczenie w zakresie zasad odstąpienia od umowy zaprezentowane jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (kurier), a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Dla pozostałych umów, tj. innych niż umowa sprzedaży, bieg terminu rozpoczyna się od dnia ich zawarcia.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub uprzednio nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar powinien być zwrócony na adres: RTV-MAX, al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sklep nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.
 12. Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia reguluje wzorzec umowny udostępniany Klientowi przez zakład ubezpieczeń przed wyrażeniem woli przez Konsumenta, tj. przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 13. Prawo odstąpienia od umowy kredytu reguluje wzorzec umowny udostępniany Klientowi przez bank przed wyrażeniem woli przez Konsumenta, tj. przed zawarciem umowy kredytu.
 14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a.) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b.) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g.) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h.) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j.) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy 
  o prenumeratę;

  k.) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l.) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m.) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8
Rękojmia i Gwarancja.
Reklamacje dotyczące towaru. 

 1. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Sklep sprzedaje Towary bez wad. Sklep jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym przepisami ustawy - Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) - 556(3) Kodeksu Cywilnego.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ma zawsze pierwszeństwo.
 3. Na zakupiony towar udzielana jest dodatkowo Gwarancja na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej doręczanej Klientowi wraz z towarem. W zależności od Towaru, gwarantem jest Sklep, producent lub dystrybutor Towaru - odpowiednia informacja znajduje się także przy Towarze na stronie internetowej Sklepu przed złożeniem zamówienia. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania innych usług można składać podając swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, jak również opis wad umożliwiający ich weryfikację, w następujących formach:

  a.) na piśmie na adres Sklepu tj. RTV-MAX, al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź,

  b.) drogą elektroniczną na adres e-mail: rtvmax@rtvmax.pl,

  c.) przez złożenie pisma w siedzibie Sklepu.

 5. W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji udzielanej przez producenta lub dystrybutora Towaru, reklamację z Gwarancji można zgłosić także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 6. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji, zaleca się - co nie jest warunkiem jej rozpoznania - aby pismo reklamacyjne zawierało dopisek "Reklamacja" oraz wskazywało podstawę zgłoszenia żądania tj. Rękojmia albo Gwarancja.
 7. Jednocześnie ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien dostarczyć Towar do Sklepu, po uprzednim kontakcie ze Sklepem, w sposób zabezpieczający Towar przed zaistnieniem uszkodzeń w trakcie transportu.
 8. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielane są przez Sklep pod numerem telefonu (42) 632-26-35.
 9. Reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich doręczenia do Sklepu. O wyniku reklamacji Sklep powiadomi Klienta tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja. 

§ 9
Reklamacje
dotyczące funkcjonowania Sklepu
i usług świadczonych drogą elektroniczną
 

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy i możliwości technicznych oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów lub inne osoby.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego paragrafu przysługuje Klientowi lub osobie, która zamierza dokonać czynności ze Sklepem, w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw
  w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. W trakcie korzystania z serwisu Sklepu Klient może powiadomić Sklep
  o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu. Nieprawidłowości powyższe można zgłaszać telefonicznie pod numerem (42) 632-26-35, pisemnie na adres Sklepu : al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rtvmax@rtvmax.pl,
 4. Prawo do złożenia reklamacji, o której mowa w niniejszym paragrafie przysługuje w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty jej wpływu.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane Reklamującego, w tym imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie poinformuje Reklamującego. 

§ 10
Postanowienia dodatkowe 

 1. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Konsument uprawniony jest do:

  a.) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  b.) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego między Konsumentem a Sklepem,

  c.) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego 
  (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach organów oraz organizacji wskazanych w ust. 2.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

NADAWCA:

………….……………………………

…………………………………….…

(Dane osobowe i adresowe Klienta)

 

 

 ADRESAT:

RTV-MAX
al. Włókniarzy 234A

90-556 Łódź

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od :

 

 

 

- umowy sprzedaży następujących rzeczy (*): .............................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

odebranych w dniu ......................................................................................................

 

 

 

- umowy o świadczenie następującej usługi(*): ............................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zawartej w dniu ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

……………………………………

                                                                             data i podpis Klienta               

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie
14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, natomiast w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep RTV-MAX, al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź, e-mail: rtvmax@rtvmax.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.           

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: RTV-MAX, al. Włókniarzy 234A, 90-556 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 Transferuj.pl
All Rights Reserved 2011-2018 RTVMAX
CMS easy 2.6 | Projektowanie sklepów internetowych .exe Evolution